ALGEMENE VOORWAARDEN – SUE COACHING

www.suecoaching.nl
S U E Coaching
BTW: NL003559871B43
KVK: 81306415
Opgesteld n.a.v. de richtlijnen van de KVK | 31 januari 2021

Heeft u tips, vragen of andere feedback? Neem dan contact met mij op!
SUE Coaching | Susanne Snoeij |susanne@suecoaching.nl | T: 06 14876096

Artikel 1: Definities

1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SUE Coaching en de Opdrachtgever van coaching, trainingen en andere vormen van opleiding, onderwijs en diensten (hierna te noemen Opdrachtgever).
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijk of rechtspersoon waarmee SUE Coaching een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Coaching of Training ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.
1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.
1.4. Onder Coaching wordt verstaan een door SUE Coaching georganiseerde persoonlijke begeleiding en/of behandeling waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.
1.5. Onder Training wordt verstaan een door SUE Coaching georganiseerde Training of Scholing waar individuele personen en/of groepen zich voor kunnen aanmelden.
1.6. Onder Overeenkomst wordt verstaan elke afspraak tussen SUE Coaching en de Opdrachtgever tot het verlenen van diensten door SUE Coaching ten behoeve van de Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden van SUE Coaching zijn van toepassing en bindend voor alle overeenkomsten waarbij SUE Coaching diensten aanbiedt of levert.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door SUE Coaching derden worden betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig en bindend, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en SUE Coaching zijn overeengekomen.
2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij SUE Coaching deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SUE Coaching en Opdrachtgever treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
2.6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever zich telefonisch, via de website of per mail aanmeld én de daarop volgende bevestiging van SUE Coaching.
3.2. In geval van op maat gemaakte diensten voor Opdrachtgever, stelt SUE Coaching een offerte op. Alle door SUE Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de beschrijving van werkzaamheden gedurende de overeenkomst. SUE Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan SUE Coaching is bevestigd.
3.3. In geval van op maat gemaakte diensten voor Opdrachtgever, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Opdrachtgever de offerte van SUE Coaching ondertekend heeft en deze retourneert aan SUE Coaching.

Artikel 4: Annuleringsvoorwaarden

4.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt er voor de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen. Dit geldt niet voor op maat gemaakt diensten die per offerte bevestigd zijn en niet wanneer de Deelnemer binnen deze periode al aan de opleiding of training heeft deelgenomen.
4.2. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor Training of Coaching te annuleren  per aangetekend verzonden brief of per door SUE Coaching bevestigde e-mail.
4.3. De Opdrachtgever kan de dienst tot 14 kalenderdagen voor de eerste training dag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.
4.4. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste training dag wordt 50% van de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Eventueel teveel betaalde gelden worden zo spoedig mogelijk teruggestort.
4.5. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor de eerste training dag wordt de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.6. Als de Deelnemer na de eerste training dag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
4.7. De Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien de Deelnemer, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van SUE Coaching.
4.8. SUE Coaching heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen en in samenspraak met de Opdrachtgever – de training te verzetten. Indien er na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal SUE Coaching de door Opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 4 weken restitueren.
4.9. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door Opdrachtgever – met duidelijke opgave van redenen  en in samenspraak met SUE Coaching – kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht
4.10. SUE Coaching heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan SUE Coaching betaalde bedrag binnen vier weken.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Iedere overeenkomst leidt voor SUE Coaching tot een inspanningsverplichting, echter niet tot een resultaatverplichting. SUE Coaching is gehouden zijn verplichtingen na te komen naar beste inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. SUE Coaching zal de werkzaamheden uitvoeren zoals een deugdelijke beroepsuitoefening betaamt.
5.2. SUE Coaching is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.
5.3. In alle gevallen waarin SUE Coaching dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
5.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SUE Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan SUE Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft SUE Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door SUE Coaching een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van SUE Coaching op. De Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen SUE Coaching de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
5.6. Wanneer SUE Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. SUE Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde partij.

Artikel 6: Toepasselijke gedragsregels

6.1. SUE Coaching houdt de Opdrachtgever op de hoogte van de voortgang en geeft hem gedurende de uitvoering van het werk zoveel mogelijk inzicht op en informatie over proces en advisering.
6.2. SUE Coaching handelt conform de beroepsethiek en gedragsregels voor training en coaching.

Artikel 7: Facturering en betaling

7.1. SUE Coaching zal voor de te leveren diensten aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
7.2. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan SUE Coaching binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door SUE Coaching aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.3. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
7.4. Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan SUE Coaching.
7.5. SUE Coaching kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. SUE Coaching heeft wanneer door hem/haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan SUE Coaching heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
7.6. SUE Coaching behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
7.7. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens SUE Coaching hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
7.8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Incassokosten

8.1. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim.
8.2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, kan SUE Coaching invorderingsmaatregelen treffen tegen Opdrachtgever. De kosten verband houdend met die invordering komen ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen SUE Coaching en de Opdrachtgever de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
9.2. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
9.3. Indien SUE Coaching en de Opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SUE Coaching zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.4. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SUE Coaching de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
9.5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SUE Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding of wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10: Beëindiging van de Overeenkomst

10.1. SUE Coaching is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door de SUE Coaching verzonden factuur, binnen 15 dagen na schriftelijke aanmaning.
10.2. SUE Coaching is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 15 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
10.3. Zowel SUE Coaching als de Opdrachtgever kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1. SUE Coaching is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van de Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. SUE Coaching draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
11.2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen SUE Coaching en de Opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. SUE Coaching zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever (indien dit niet de Deelnemer is), enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1. Het auteursrecht op de door SUE Coaching uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts, kaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij SUE Coaching, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
12.2. Opdrachtgever en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SUE Coaching geen gebruik maken van deze producten, ter publicatie of vermenigvuldiging, waarop SUE Coaching rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
12.3. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van SUE Coaching berust uitsluitend bij SUE Coaching.
12.4. SUE Coaching is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers of Deelnemers.
12.5. Studiematerialen en overige cursusmaterialen zijn na afloop van de training eigendom van de deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de training relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan SUE Coaching te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is.
13.2. SUE Coaching spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De werkzaamheden van SUE Coaching hebben het karakter van een inspanningsverplichting.
13.3. Deelname aan activiteiten georganiseerd door SUE Coaching is geheel op eigen risico. SUE Coaching is en op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, als gevolg van het participeren aan een door SUE Coaching georganiseerde activiteit.
13.4. SUE Coaching zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SUE Coaching is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de Opdrachtgever of Deelnemer voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
13.5. De Opdrachtgever vrijwaart SUE Coaching tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen SUE Coaching en de Opdrachtgever samenhangen.
13.6. SUE Coaching is tegenover de Opdrachtgever en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden met een maximum van € 5000,- per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
13.7. SUE Coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
13.8. SUE Coaching is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien SUE Coaching bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SUE Coaching duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
13.9. SUE Coaching is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
13.10. Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer een eventuele vordering jegens SUE Coaching niet binnen een half jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van deze zes maanden te vervallen.
13.11. Aan de inhoud van een informatieve brochure (o.i.d.) of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
13.12. Eventuele schade, veroorzaakt door de Opdrachtgever en/of Deelnemer aan materiaal van SUE Coaching of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of Deelnemer. SUE Coaching is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard ook die mogelijk tijdens een activiteit ontstaat. Schade veroorzaakt door de Opdrachtgever en/of Deelnemer die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door SUE Coaching tijdens een activiteit wordt verhaald op de Opdrachtgever en/of Deelnemer.

Artikel 14 Rechts- en forumkeuze

14.1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Indien SUE Coaching en Opdrachtgever en/of Deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
14.3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar SUE Coaching gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 15: Klachtenregeling

15.1. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
15.2. Mocht u als Opdrachtgever of Deelnemer een klacht hebben dan zal SUE Coaching zich inspannen om samen met u het probleem op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen twee weken een bevestiging.
15.3. Uw klacht wordt binnen ten minste vier weken behandeld. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan binnen 4 weken op de hoogte gesteld.

Artikel 16: Privacy verklaring SUE Coaching

16.1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze deelnemers, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door SUE Coaching met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd. Lees meer hierover in het privacy reglement.